Πολιτική Απορρήτου – Όροι και Προϋποθέσεις

Ποιοί είμαστε

Η διεύθυνση της σελίδας είναι: https://cajelo.com.

Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η Επιχείρησή μας έχει υιοθετήσει τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (εφεξής ο Γενικός Κανονισμός) και του Ν. 4624/2019 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που τηρούν και συμμορφώνονται πλήρως με αυτόν.
Η συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων αφορά σε φυσικά πρόσωπα και όχι σε νομικά.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ:

  1. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ: οποιοσδήποτε καθορίζει τον σκοπό και τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή ή υπηρεσία ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός.
  2. . ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ: Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) διευκολύνει τη συμμόρφωση του υπευθύνου επεξεργασίας και του εκτελούντος την επεξεργασία με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ και μεσολαβεί μεταξύ των διαφόρων ενδιαφερομένων.
  3. ΕΚΤΕΛΩΝ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του Υπευθύνου της Επεξεργασίας.
  4. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ: το φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, και του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί.

Στοιχεία επικοινωνίας υπεύθυνου προστασίας δεδομένων.

Ευαγγελία Λορεντζάτου του Γεωργίου, κάτοικος Σπαρτιών Λειβαθούς Κεφαλληνίας, elorentzatou@gmail.com

Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων

Κατά κύριο λόγο συλλέγουμε τα στοιχεία σας απευθείας από εσάς, κατά την εγγραφή σας στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μας ή κατά την επικοινωνία σας μαζί μας. Τέτοια στοιχεία είναι (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική δ/νση, email, τηλέφωνο, ΑΦΜ, ιδιώτης, επαγγελματίας). Σε περίπτωση που επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας ως απλός επισκέπτης, ήτοι χωρίς εγγραφή και εφ’όσον δώσετε τη ρητή σας συγκατάθεση θα τηρήσουμε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση προκειμένου να σας αποστέλλουμε ενημερωτικό υλικό αναφορικά με την άφιξη νέων προϊόντων, με τη διαμόρφωση νέας τιμολογιακής πολιτικής κά. Ακόμα και αν έχετε δώσει τη συγκατάθεση σας για να λαμβάνετε τέτοιου είδους πληροφορία σας δίνετε η δυνατότητα να την ανακαλέσετε οιαδήποτε στιγμή.

Cookies

Ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε κατά την επίσκεψη και πλοήγηση σας στον Ιστότοπο μας, δεδομένων σας από τα cookies που έχετε επιτρέψει με την συγκατάθεση σας να χρησιμοποιηθούν και τα οποία αναφέρονται αναλυτικά στο σύνδεσμο Ρυθμίσεις Cookies του ιστότοπου μας :https://woocommerce.com/document/woocommerce-cookies/

Σκοποί επεξεργασίας

• Σύναψη σύμβασης για ηλεκτρονικές παραγγελίες καθώς και λήψη αιτημάτων / παραπόνων για τα προϊόντα.
• ηλεκτρονική και μη τιμολόγηση πελατών στα πλαίσια του Ν. 4308/2014 (ΦΕΚ Α 251).
• Εκπλήρωση φορολογικών υποχρεώσεων (υποβολή ΜΥΦ κ.α.) στα πλαίσια του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α 167).
• Αποστολή προϊόντων / παραπόνων/πολιτικής επιστροφών προϊόντων.
• Διεκπεραίωση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.
• Αποστολή νέων / προωθητικών ενεργειών (newsletter, έντυπα κ.α.).

Νομική βάση της επεξεργασίας

Η επεξεργασία γίνεται κατά περίπτωση:
α) για την εκτέλεση της ηλεκτρονικής μεταξύ μας σύμβασης.
β) για τη συμμόρφωση με τις έννομες υποχρεώσεις των υπευθύνων επεξεργασίας.
Η εκπλήρωση των νόμιμων υποχρεώσεων που απορρέουν από (α) το Ν. 4172/2013 – ΚΦΕ (ΦΕΚ Α 167), (β) το Ν. 4308/2014 περί ελληνικών λογιστικών προτύπων (ΦΕΚ Α 251), και (γ) το Ν 2251/1994 περί προστασίας του καταναλωτή (ΦΕΚ Α 191).
γ) για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκονται από τους υπεύθυνους επεξεργασίας.
δ) για την προστασία αγαθών και περιουσίας, καθώς και για στατιστικούς και ιστορικούς λόγους.
Και πάντα κατόπιν Συγκατάθεσης του Υποκειμένου Επεξεργασίας.

Πρόσβαση και Διαβίβαση των Προσωπικών σας Δεδομένων
Κατηγορίες αποδεκτών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:

Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχει το απολύτως απαραίτητο εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Υπεύθυνου Επεξεργασίας και οι συνεργαζόμενες με εμάς επιχειρήσεις, όπως οι επιχειρήσεις ταχυμεταφορών οι οποίες επεξεργάζονται τα Δεδομένα σας ως Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις εντολές μας. Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να έχουν και οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης πληροφοριακών συστημάτων.
Οι Εκτελούντες υποχρεούνται συμβατικά από εμάς να τηρούν εχεμύθεια, να μη κοινοποιούν Δεδομένα σε τρίτους χωρίς την άδεια μας να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφαλείας, να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον ΓΚΠΔ. Επιπλέον, ενδέχεται να γνωστοποιούμε τα Δεδομένα σας, κάθε φορά που το ζητάτε ρητά ή όταν απαιτείται εκ του νόμου.
Ακολουθεί ενδεικτική λίστα με τις κατηγορίες αποδεκτών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
(α) Οι αρμόδιες αστυνομικές, εισαγγελικές και φορολογικές αρχές στα πλαίσια του Ν. 4172/2013 – ΚΦΕ (ΦΕΚ Α 167).
(β) Οι εταιρείες ή επιχειρήσεις ή οι φοροτεχνικές επιχειρήσεις όπου αποστέλλονται τα στοιχεία σας για την τιμολόγηση καθώς και οι Επιχειρήσεις ταχυμεταφοράς για την αποστολή/ παράδοση ή επιστροφή σε εμάς των προιόντων που έχετε παραγγείλει, όπως και ενδεικτικά η εταιρεία ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ κλπ.

Διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς

Δεν εφαρμόζεται.

Πολιτική ασφαλείας προσωπικών δεδομένων

Για την διατήρηση των προσωπικών σας δεδομένων εφαρμόζουμε το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας και έχουμε υλοποιήσει εύλογες φυσικές, ηλεκτρονικές, και διοικητικές διαδικασίες για την αποφυγή τυχαίας ή παράνομης καταστροφής, απώλειας, αλλοίωσης, μη εξουσιοδοτημένης γνωστοποίησης ή πρόσβασης σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται, αποθηκεύονται ή αποτελούν με διαφορετικό τρόπο αντικείμενο επεξεργασίας. Οι πολίτικες και διαδικασίες μας ασφάλειας πληροφοριών αναθεωρούνται τακτικά και επικαιροποιούνται, όποτε απαιτείται προκειμένου να πληρούν τις επιχειρηματικές ανάγκες μας, αλλαγές στην τεχνολογία και τις κανονιστικές απαιτήσεις προστασίας των δεδομένων

Χρονικό διάστημα για το οποίο τηρούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

α) Το χρονικό διάστημα ισχύος τήρησης των δεδομένων είναι αυτό που ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 84 παρ. 1 Ν. 4172/2013 – ΚΦΕ (ΦΕΚ Α 167) περί παραγραφής των απαιτήσεων του Δημοσίου και των διατάξεων του άρθρου 250 ΑΚ περί παραγραφής απαιτήσεων.

Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

Ως υποκείμενο των δεδομένων έχετε συγκεκριμένα νόμιμα δικαιώματα, που αφορούν στα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς Αυτά τα δικαιώματα είναι τα ακόλουθα: Πρόσβαση, Διόρθωση, Διαγραφή, Εναντίωση, Περιορισμός επεξεργασίας, Φορητότητα, Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης.
Τα ανωτέρω δικαιώματα μπορείτε να τα ασκείτε εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του 2016/679.
Προκειμένου να ασκήσετε τα νόμιμα δικαιώματα σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε στο elorentzatou@gmail.com εγγράφως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Θα προσπαθήσουμε να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας εντός 30 ημερών. Ωστόσο, η προθεσμία μπορεί να παραταθεί για συγκεκριμένους λόγους που αφορούν το συγκεκριμένο νομικό δικαίωμα ή την πολυπλοκότητα του αιτήματος σας. Ενδέχεται να ζητήσουμε αποδεικτικό της ταυτότητάς σας, για λόγους ταυτοποίησης, πριν απαντήσουμε σε αίτημά σας. Σε ότι αφορά πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα τρίτων απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προηγούμενη έγγραφη εξουσιοδότηση του Υποκειμένου Επεξεργασίας.

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή

Έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ( www.dpa.gr ). Στοιχεία επικοινωνίας: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600 Φαξ: +30-210 6475628 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ

Δεν εφαρμόζεται.

Παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκ μέρους των υποκειμένων των δεδομένων

Η παροχή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκάστου υποκειμένου αποτελεί νομική και συμβατική υποχρέωση για τη σύναψη της σύμβασης παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών, για την τιμολόγηση (ηλεκτρονική ή έγχαρτη) για την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων καθώς και για τη συμμόρφωση με τις διατάξεις περί προστασίας του καταναλωτή. Σε περίπτωση μη παροχής των εν λόγω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθίσταται αδύνατη η σύναψη της σύμβασης παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

ΙΙ. ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Αποστολή Προϊόντος: Η χρέωση είναι 3,10 ευρώ για όλες τις αποστολές εντός Ελλάδας. Ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του προϊόντος ο χρόνος αποστολής 1-2 μέρες. Για το χρόνο παράδοσης του προϊόντος θα πρέπει να ενημερώνεστε από την Επιχείρηση ταχυμεταφοράς η οποία συνήθως κυμαίνεται μεταξύ 1-4 εργασίμων ημερών. Η δυνατότητα πληρωμής του προϊόντος με αντικαταβολή αφορά μόνο σε ιδιώτες.
Επιστροφή Προϊόντος : Η επιστροφή προϊόντος γίνεται εντός 14 ημερών αν το προϊόν και η συσκευασία είναι σε αρίστη κατάσταση και αφορά μόνο σε ιδιώτες.
Αν η επιστροφή του προϊόντος πληροί τις προϋποθέσεις, θα λάβετε μέσω e-mail τον κωδικό εκπτωτικού κουπονιού ίσης αξίας του κοσμήματος που επιθυμείτε να αλλάξετε. Στη συνέχεια πραγματοποιείτε νέα παραγγελία με το προϊόν που επιθυμείτε και συμπληρώνετε τον κωδικό εκπτωτικού κουπονιού στο σημείο που θα σας ζητηθεί. Τα έξοδα αποστολής για όλη τη διαδικασία είναι δική σας χρέωση.
Σημαντικές Πληροφορίες για το Προιόν: Τα ασημένια κοσμήματα με την πάροδο του χρόνου μαυρίζουν. Αυτό οφείλεται στην οξείδωση του ασημιού. Πρόκειται για μία φυσική διαδικασία και δεν αποτελεί ένδειξη για την ποιότητα των κοσμημάτων σας. Για να επιβραδύνεις τη φθορά, καλό θα ήταν να βγάζεις τα κοσμήματα όταν φοράς άρωμα, λοσιόν, κρέμες και όταν πλένεις πιάτα, κάνεις ντους, μπαίνεις στη θάλασσα, σε πισίνα, ή σε σπα. Γενικά να προσέχεις να μην έρχονται σε επαφή με χημικά. Αποθηκεύσετε τα ένα-ένα σε στεγανά πλαστικά σακουλάκια.

ΙΙΙ. ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Για την παραγγελία είναι απαραίτητη η εξόφληση του προϊόντος. Προς τούτο δίδεται η δυνατότητα στον Πελάτη να πιστώσει τα χρήματα είτε με αντικαταβολή χωρίς επιπλέον χρέωση, είτε μέσω του περιβάλλοντος της τράπεζας Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ (εφεξής η Τράπεζα) και δη της ιστοσελίδας της Τραπέζης, Δυνατότητα αντικαταβολής δεν παρέχεται σε επαγγελματίες.
Ο Πελάτης επιλέγει την μέθοδο πληρωμής με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα (visa, mastercard κά) εισάγει το επιθυμητό ποσό, αποδέχεται τους όρους χρήσης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων και υποβάλλει το σχετικό αίτημα, ακολουθώντας τη διαδικασία που εμφανίζεται στην οθόνη του.
Κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής του λαμβάνει σχετική ενημέρωση για την επιτυχή ή μη πληρωμή.
Διευκρινίζεται ότι η Επιχείρηση δεν έχει πρόσβαση στο περιβάλλον της Τράπεζας και στα στοιχεία της κάρτας. Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών e-commerce της Τράπεζας και χρησιμοποιείται κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL). Με τη συγκεκριμένη μέθοδο διασφαλίζεται η ασφαλής μεταφορά των στοιχείων της κάρτας ανάμεσα στην Τράπεζα και στην εκδότρια τράπεζα της κάρτας.
Η Επιχείρηση επιφυλάσσεται να προβεί σε συνεργασία με οποιαδήποτε άλλη Τράπεζα, ανακοινώνοντας τούτο στους πελάτες και συνεργάτες της.
Σε περίπτωση αμφισβήτησης της συναλλαγής από τον Πελάτη είτε απευθείας στην Επιχείρηση είτε μέσω της Τράπεζας, η Επιχείρηση προβαίνει κατόπιν σχετικού ελέγχου και διαπίστωσης της νομιμότητας του αιτήματος, σε ακύρωση της αμφισβητούμενης συναλλαγής, σε εύλογο χρονικό διάστημα από την ενημέρωσή της. Η επιστροφή του αμφισβητούμενου ποσού θα πραγματοποιηθεί στην κάρτα που χρησιμοποιήθηκε από τον Πελάτη μέσω της πλατφόρμας της υπηρεσίας e-commerce.

Καλάθι αγορών